Patológia határok nélkül: digitális patológia – telepatológia

https://klinikaionkologia.hu/patologia-hatarok-nelkul-digitalis-patologia-telepatologia/