Alapszabály

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság-mint társadalmi szervezet-Közgyűlése a következő alapszabályzatot fogadta el.

Általános rendelkezések

 1. A Társaság
  a./ neve: MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG
  angolul: HUNGARIAN SOCIETY OF MEDICAL ONCOLOGY
  németül: UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE ONKOLOGIE
  b/ székhelye: BUDAPEST
  c/ mûködési területe: MAGYARORSZÁG
  d/ alapítási éve: 1998
  e/ pecsétje: MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG
  BUDAPEST IX., GYÁLI ÚT 5-7
 2. A Társaság jogi személy.
 3. A Társaság a klinikai onkológiával foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai- tudományos munkát koordináló és segítő érdekfeltáró, érdekvédelmi tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő társaság.
 4. A Társaság (felvételét követően) tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (továbbiakban MOTESZ).
 5. A Társaságnak szekciói és területi szervei is lehetnek. Céljuk a szaktudomány fejlesztése a Társaság felügyelete és irányítása alatt.

A Társaság célja és tevékenysége

 1. A Társaság célja a klinikai onkológiával kapcsolatos ismeretek gyors és széleskörû elterjesztése, alkalmazásának népszerûsítése, módszereinek és eredményeinek ismertetése.
 2. A Társaság összefogja a klinikai onkológiával foglalkozó szakembereket, rendezvényein szervezi képzésüket és továbbképzésüket, fórumain határozza meg a klinikai onkológia javallatait, módszereit és hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló eljárásokat.
 3. A Társaság kezdeményezi és támogatja a magas etikai követelményeknek megfelelő kisérleti és klinikai kutatásokat és azok eredményeit közreadja.
 4. A Társaság törekszik a határterületek szakértőivel való sokirányú kapcsolat kiépítésére.
 5. A Társaság kezdeményezi és támogatja az új és/vagy sajátos feladatoknak megfelelő tartós vagy ad hoc munkacsoportok megalakulását és mûködését.
 6. A Társaság szervezi és ellenőrzi a chemotherápiára kifejlesztett anyagok klinikai kipróbálását, véleményezi azokat és részt vesz az ilyen anyagok kifejlesztésében.
 7. Kapcsolatot tart hasonló célú nemzeti és nemzetközi szervezetek társaságaival, szervezi és támogatja tagjainak egyéni és csoportos részvételét nemzeti és nemzetközi rendezvényeken, és fogadja a szakterület iránt érdeklődő külföldi szakembereket.
 8. A Társaság a maga egészében, vagy szekciói, ill. tagjai útján tagként részt vesz nemzeti és nemzetközi tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai útján képviselteti magát.
 9. Ellenőrzi, hogy szekciói és tagjai az e kapcsolatokat érintő alapszabályi és jogszabályi előírásokat betartják-e.
 10. A Társaság a tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételû kongresszusokat, konferenciákat szervez.
 11. A Társaság céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.
 12. A Társaság célja a hazai nővér és szakápoló képzés támogatása, továbbképző tanfolyamok szervezése.
 13. A Társaság feladata a civil szervezetekkel való együttmûködés ápolása.
 14. A Társaság feladatának tekinti a homogén betegellátás hazai megszervezését és folyamatos biztosítását.

A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

 1. A Társaság tagjai lehetnek: a/ rendes tagok, b/ tiszteletbeli tagok, c/ tiszteletbeli elnök, d/ pártoló tagok, e/ pártoló jogi személy.
 2. Rendes tag lehet a klinikai onkológiai tudományának minden mûvelője és gyakorlati alkalmazója, aki kötelezi magát a Társaság alapszabályának megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és a Társaság tagjai sorába bejegyzik.A rendes tag joga, hogy:
  a/ a Társaság közgyûlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen. Tisztviselőt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától;

b/ részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében;

c/ részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja;

d/ a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit;

 • a nemzeti szervezetekben vagy más nemzetközi társaságokban létesített tagságához, tisztségviseléséhez, illetve az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolat tartásához,
 • a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéséhez,
 • kezdeményezései, javaslatai megvalósításához,
 • egyéb, a Társaság mûködését segítő, a tudományág fejlődését szolgálótevékenységéhez, a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen vagy térítés ellenében;

 

e/ a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság bármely területén folyó munkáról és eseményről, ill. a MOTESZ testületeinek a tagegyesületek tagjait érintő határozatairól, állásfoglalásairól;f/ javaslatot tegyen a Társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok társasági emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésére;g/ meghatározott feladatok elvégzésére a Társasággal határozott vagy határozatlan időtartamú munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízás) létesítsen;h/ a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves állásfoglalásai ellen szavát felemelje, a tövénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadja.

A rendes tag kötelezettsége, hogy:

a/ a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tegyen;
b/ a Társaság testületeinek döntéseit/határozatait végrehajtsa;
c/ a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa;
d/ a Társaság vezető testületeinek felérésére társasági tevékenységről beszámoljon;
e/ a tudomány mindenkori állása szerint és a reális lehetőségek figyelembevételével a szakmai kérdések vonatkozásában véleményt alkosson;
f/ a Társaság anyagi (vagyoni) alapjának megteremtésében és annak gyarapításában a Társaság vezetősége által meghatározott módon és mértékben közremûködjön;
g/ mind az aktív, mind a nyugdíjas rendes tag a részére megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig befizesse.
 • Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a klinikai onkológia tudományában kiemelkedő munkásságot fejt ki, illetve kiemelkedő eredményeket ér el. A tiszteletbeli tagot az elnökség javaslatára a vezetőség választhatja meg.A tiszteletbeli tag joga, hogy:
  a/ a Társaság közgyûlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
  b/ részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa;
  c/ a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság területén folyó munkáról és eseményről.

  A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy:

  a/ a Társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen;
  b/ a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa
 • Tiszteletbeli elnök lehet az a magyar állampolgár, aki a klinikai onkológia tudományában kiemelkedő munkásságot fejtett ki, illetve kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot az elnökség javaslatára a vezetőség választhatja meg.A tiszteletbeli elnök joga, hogy:
  a/ a Társaság vezetőségi ülésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
  b/ a Társaság közgyûlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
  c/ részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa;
  d/ a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság területén folyó munkáról és eseményről.

  A tiszteletbeli elnök kötelessége, hogy:

  a/ a Társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen;
  b/ a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.
 • A pártoló tag lehet olyan természetes személy, aki a Társaság tudományágának előbbrevitele céljából anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tud nyújtani, és aki az elnökség javaslatára a vezetőség pártoló tagul felvesz.A pártoló tag joga, hogy:
  a/ a Társaság közgyûlésén, tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
  b/ meghatározza, hogy az általa nyújtott támogatást a Társaság számára milyen célból adja;
  c/ a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területen folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagsági díjat fizeti.

  A pártoló tag kötelezettsége, hogy a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

 • A pártoló jogi személy lehet, olyan szervezet, amely a Társaság tudományágának előbbrevitele céljából anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tud nyújtani, és amelyet az elnökség javaslatára a vezetőség pártoló jogi személyként felvesz.A pártoló jogi személy joga, hogy:
  a/ a pártoló jogi személyek bizottságába 1 főt delegáljon;
  b/ a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területen folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagsági díjat fizeti.

  A pártoló jogi személy kötelezettsége, hogy a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI

A Társaság vezető szervei:

 1. a közgyûlés,
 2. a vezetőség,
 3. az elnökség.

A Társaság állandó bizottságai:

 1. az ellenőrző bizottság (= számvizsgáló bizottság),
 2. a fegyelmi bizottság.

KÖZGYŰLÉS

A Társaság legfőbb testületi vezető szerve a közgyûlés, amely minden, a Társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:

 1. Megállapítja, illetve módosítja a Társaság alapszabályát.
 2. Megszünteti a Társaságot, ha a feloszlást, vagy a más társasággal való egyesülést a közgyûlés kétharmados többséggel kimondja.
 3. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.
 4. A vezetőség és az állandó bizottságok beszámolója alapján megvitatja a Társaság munkáját, meghatározza a Társaság legfontosabb feladatait a következő időszakra és dönt az általa választott testületek, tisztségviselők felmentésének kérdésében.
 5. Megállapítja az aktív és nyugdíjas rendes tagok, valamint a pártoló tagok által a Társaságnak fizetendő tagdíj mértékét.
 6. Megválasztja 4 évre szólóan:
  a/ a vezetőség 10 tagját

b/ az állandó bizottságok elnökeit és tagjait.

A Társaság elnöksége a 17. bekezdésénél felsorolt vezető tisztségviselőkből áll.

A közgyûlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet, bizottságot, illetőleg tisztségviselőt visszahívhatja.

A visszahívásról a közgyûlés a Társaság fegyelmi bizottságának javaslata alapján dönt.

 • Megállapítja a Társaság éves költségvetését.
 • Elfogadja a képviselő és ügyintéző szervek éves beszámolóját. A beszámoló részét képezi a Társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése, valamint a területi szervezetek, szekciók tevékenységéről készült jelentés.
 • Dönt szekciók és területi szervezetek létrehozásának kérdésében.
 • Elfogadja, illetve módosítja a Társaság állandó bizottságainak mûködési szabályzatát.

 

A Társaság választott szervei a közgyûlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

 1. Közgyûlést szükség szerint, de legalább 4 évenként kell összehívni. A közgyûlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja.Az alapszabály a tagok egyharmadától eltérő hányadot is meghatározhat.
 2. A közgyûlést a vezetőség hívja össze.
 3. A közgyûlés a tagok összességéből áll. A vezetőség által megállapított számú meghívott vendéget a közgyûlésen tanácskozási jog illeti meg

A közgyûlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot az elnökség állapítja meg és azt a főtitkár elgalább 15 nappal a kitûzött időpont előtt írásban közli a tagokkal.

Határozatképes a közgyûlés, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább a fele jelen van.

A szavazás rendje:

 1. a/ A közgyûlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza.
 2. b/ A közgyûlés bármely tag javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.
 3. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, a Társaság más társasággal történő egyesülésének, feloszlásának, illetve a szavazásra jogosultak kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

Ha a szabályszerûen összehívott közgyûlés nem határozatképes, a legkésőbb 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

VEZETŐSÉG

Két közgyûlés közötti időszakban a közgyûlés hatáskörét – a kizárólagos határkörök kivételével – a vezetőség gyakorolja.

A vezetőség a vezetőségválasztó közgyûlést követően megválasztja 4 évre szólóan a Társaság tisztségviselőit.

A vezetőség 10 választott tagból áll.

A Társaság tisztségviselői:

 • elnök – 1. ciklusban: elnök,
 • leköszönt elnök – főtitkár (mint választott elnök)
 • választott elnök – pénztáros
 • főtitkár
 • pénztáros

Választott vezetőségi tagsági funkció megüresedése esetén a vezetőség a legközelebbi közgyûlésig a póttagok közül új vezetőségi tagot kooptálhat, aki funkcióját teljes jogkörrel látja el.

A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

 1. Határozatot hozhat – a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a Társaság egészét érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.
 2. Előkészíti a Társaság éves költségvetését és a közgyûlés elé terjeszti.
 3. Felülbírálja a képviselő és ügyintéző szervek éves beszámolóját, és a közgyûlés elé viszi.A beszámoló részét képezi a Társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése, valamint a területi szervezetek, szekciók tevékenységéről készült jelentés.
 4. Dönt szekciók és területi szervezetek létrehozásának kérdésében.
 5. Elfogadja, illetőleg módosítja a Társaság állandó bizottságainak mûködési szabályzatát.
 6. Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályszerû mûködését és munkáját, továbbá a Társaság tisztségviselőinek tevékenységét.
 7. Végrehajtja a közgyûlés határozatait, ileltve gondoskodik azok végrehajtásáról.
 8. Megvitatja és jóváhagyja a közgyûlési előterjesztéseket.
 9. Irányítja a Társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját.
 10. Koordinálja, ellenőrzi és segíti a területi szervezetek, szekciók gazdálkodását, nemzetközi sajtómunkáját.
 11. Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában.
 12. A MOTESZ-en keresztül javaslatot tesz kormánykitüntetések adományozására.
 13. A tisztujító közgyûlést megelőző évben megválasztja a jelölő bizottságot.
 1. A vezetőség szükség szerint, de legalább 6 havonként egy alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a Társaság elnöksége gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitûzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni.
 2. A vezetőség ülésére esetenként, a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagokat, ill. más érdekelt szerveket, szervezetek képviselőit.
 1. A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek legalább a fele jelen van.
 2. A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást.
 3. A határozatképesség hiánya miatt – legkésőbb 30 napon belül – azonos napirenddel – megismételt vezetőségi ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

ELNÖKSÉG

 1. A Társaság 5 tagú elnökség a vezetőség átlal választott 5 tisztségviselőből: elnök, leköszönt, választott elnök, főtitkár, pénztárosból áll (a továbbiakban vezető tisztségviselők).
 2. Az elnökségi ülések állandó meghívottja – tanácskozási joggal – az ellenőrző bizottság (számvizsgáló bizottság) elnöke.
 3. Az elnökség irányítja és összehangolja a Társaság gyakorlati munkáját.

Az elnökség kizárólagos hatáskörei:

 1. Az elnökség dönt a vezetőség két ülése közötti időszakban – a vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben. Döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
 2. Engedélyezi a külföldi szakemberek meghívását a Társaság költségén.
 3. A Társaság céljának megvalósítása érdekében meghatározott feladatra munkabizottságot hozhat létre. A munkabizottságok tagjait és vezetőit az elnökség bízza meg és az elnökségnek tartoznak felelősséggel.
 4. Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendeléséről.
 5. Elfogadja a Társaság éves munkatervét.
 6. Sürgős esetben dönt külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról, a kiutazások támogatásáról, a Társaság költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig.
 7. Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.
 8. Előkészíti a közgyûlést és a vezetőségi üléseket, elkészíti a vezetőség beszámolóját.
 9. Tájékoztatást kér a területi szervezetek, szekciók és tagok munkájáról.
 10. Előterjesztést tesz a társasági emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre.
 11. Koordinálja a Társaság által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételû és hazai rendezvények előkészítését és szervezését.
 12. Javaslatot tesz tagok felvételére a Társaság vezetőségének.

Az elnökség rendszeresen beszámol mûködéséről a vezetőségnek, annak felelősséggel tartozik.

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.
Az elnökség határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak legalább a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 18 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak legalább a fele jelen van.

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (Számvizsgáló bizottság)

 1. Az ellenőrző bizottság a közgyûlés által választott elnökből és 2 tagból (a továbbiakban: tagok) áll. Kizárólag a közgyûlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel. A tagjai más tisztségre nem választhatók.
 2. A bizottság mûködési szabályzata szerint mûködik, ellenőrzésének tárgya a Társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályzata szerinti mûködését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi a Társaság
 3. pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását.
 4. A bizottság a megállapításairól tájékoztatja a Társaság vezető szerveit és beszámol a közgyûlésnek.
 5. A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is bevehet munkájába.
 6. A bizottság elnökét és tagjait a Társaság hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de a megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő erre 8 napon belül válaszolni köteles.
 7. A bizottság szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha ülésn a tagok fele jelen van. Amennyiben nem határozatképes, ülését legkorábban a következő napon, de legkésőbb 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülések határozatképességéhez is a bizottsági tagok felének jelenléte szükséges.
 8. A bizottság határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet az elnök ír alá.
 9. A mûködési szabályzatot a vezetőség hagyja jóvá.

FEGYELMI BIZOTTSÁG

Fegyelmi ügy esetén a vezetőség (elnökség) az ügyet kivizsgálás és javaslattétel céljából a megválasztott fegyelmi bizottságnak (elnök + 2 tag) átadja.

PÁRTOLÓ JOGI SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA

A Pártoló Jogi Személyek Bizottsága évente 2 alkalommal a Társaság elnökségével ülésezik, melynek keretében egyezteti a Társaság mûködésével kapcsolatos elvárásait

A TÁRSASÁG TERÜLETI SZERVEZETEI ÉS SZEKCIÓI

 1. A Társaság szekciói az egy-egy speciális szakterülettel foglalkozó társasági tagokat tömörítő egységek.
 2. A szekciók tevékenységüket, gazdálkodásukat a Társaság felügyelete és irányítása alatt végezhetik. Az ellenőrzést a Társaság az ellenőrző bizttság útján látja el.
 3. A Társaság szekcióinak szervezetére és mûködésére a Társaságra vonatkozó szabályokat kell értelemszerûen alkalmazni.
 4. A szekció létrehozásáról a Társaság vezetősége határoz.
 5. A szekció vezető szerve a taggyûlés. A taggyûlés határozatképes, ha azon a szekció tagságának legalább a fele jelen van.
 6. A taggyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  a/ a szekció vezető tisztségviselőinek: elnök, titkár, szervező titkár megválasztása, illetve felmentése.
  A szekciók vezetőit a taggyûlés 4 éves időtartamra választja.
  A szekciók elnökei a Társaság vezetőségének tagjai.

b/ A szekció szervezeti és mûködési szabályzatának elfogadása, ill. módosítása;

c/ a vezető tisztségviselők éves beszámoló jelentéseinek megvitatása, elfogadása>

d/ a szekció éves munkatervének megállapítása;

e/ a Társaság által a szekció számára meghatározott költségvetési keret felhasználásáról a szekció elszámolási kötelezettséggel tartozik a Társaság vezetőségének;

f/ a szekció megszûnésének, illetve az anyaegyesületből való kiválásának elhatározása.

 • A szekció taggyûlése határozatait általában nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza. A szervezeti és mûködési szabályzat módosításához, a szekció megszûnésének, illetve az anyaegyesületből való kiválásának kimondásához a szavazásra jogosultak kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.
 • A Társaság szekcióinak szervezeti és mûködési szabályzatai az alapszabály mellékleteit képezik.

 

A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐNEK HATÁSKÖRE

 1. A Társaság elnökének hatásköre:
  a/ képviseli a Társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt;

b/ vezeti a közgyûlést, a vezetőség és az elnökség tanácskozásait;

c/ dönt és/vagy intézkedik az elnökség két ülése közötti időszakban – a főtitkárral egyetértében – az elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben, kivéve az elnökség kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket. Egyetértés hiányában az ügyben az elnökség dönt. Az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik és azokról az elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.

d/ őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések és a Társaság alapszabályának szigorú betartása felett;

e/ ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását;

f/ ellenőrzi a tisztségviselők mûködését.

 • Az elnököt akadályoztatása esetén a leköszönt elnök helyettesíti. Ha az is akadályoztatva van, az elnökség legidősebb tagja jár el. A vezetőség és az elnökség a leköszönt elnököt önálló feladattal is megbízhatja.
 • A főtitkár hatásköre:
  a/ a Társaság vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a Társaság ügyeit;

 

b/ a /1/ bekezdés c/ pontjában meghatározott ügyekben az elnökkel egyetértésben dönt és intézkedik. Egyetértés hiányában az adott ügyben az elnökség dönt;

c/ előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja mûködésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról;

d/ tájékoztatja a tagokat a Társaság munkájáról.

 • A pénztáros a Társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet.
 • Az ellenőr a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és időközönként ellenőrzi a pénztáros mûködését.
 • A Társaságot a hatóságok és más belföldi, ileltve külföldi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén a leköszönt elnök, a főtitkár, illetve megbízottja képvisel.

 

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

 1. A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, kongresszusi bevételekből képződik.
 2. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával fel. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 3. A Társaság költségvetését az elnökség terjeszti a vezetőség elé.
 4. Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerû és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a Társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az elnökség a felelős.
 5. A Társaság gazdálkodó tevékenységét a Minisztertanács által meghatározott rendelkezések szerint végzi.

A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

 1. A Társaság mûködése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
 2. Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet a jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel nem rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnik feloszlással, más társasággal való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

HATÁLYBALÉPÉS

Jelen alapszabályt a Társaság 1998 augusztus 1.-i közgyűlése fogadta el.