Ők vezetik ezentúl a Magyar Tudományos Akadémiát

Zárt ülésen választották meg a 185. közgyűlés keddi munkanapján a Magyar Tudományos Akadémia főállású vezetőit – az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkárhelyettesét, továbbá az Akadémia alelnökeit, az elnökség egyes tagjait, a közgyűlési bizottságok tagjait és vezetőit, többek között a Doktori Tanács, a Felügyelő Testület, a Tudományetikai Bizottság és a Vagyonkezelő Testület tagjait.

MTAA jelölőbizottság előterjesztését Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja, a testület elnöke ismertette a jelenlévőkkel. Az Akadémia huszadik elnökévé a voksok 61,8 százalékával Lovász Lászlót, főtitkárává 60,1 százalékkal Török Ádámot, főtitkárhelyettesévé pedig 56,2 százalékkal Barnabás Beáta Máriát választották meg.

Az élettudományi alelnök a voksok 70,2 százalékát kapó Freund Tamás, a társadalomtudományi alelnök Vékás Lajos 57,1 százalékkal, a természettudományi alelnök pedig 67 százalékos támogatottsággal Szász Domokos lesz a következő három évben.

Az Akadémia főállású vezetői az MTA elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese, akiket a Közgyűlés három évre a hazai akadémikusok közül választ meg. Ugyancsak három évre választják meg az Akadémia három alelnökét. Az elnök irányítja az MTA tevékenységét a Közgyűlés döntéseinek és határozatainak megfelelően, az Alapszabályban meghatározott módon, továbbá képviseli az Akadémiát, a központi költségvetési fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője, az MTA vagyona tekintetében pedig gyakorolja az Akadémiát megillető tulajdonosi jogokat.

A főtitkár a Közgyűlés határozataival és az elnök iránymutatásával összhangban, az Alapszabályban meghatározott módon működteti a titkársági szervezetet, s ezen keresztül ellátja a kutatóhálózat adminisztratív irányítását. A főtitkár hivatalból az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának (AKT) elnöke. A főtitkárhelyettes segíti a főtitkárt munkájában, és akadályoztatása esetén helyettesíti. Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el a feladatukat, tevékenységükért a Közgyűlésnek felelnek.

A Közgyűlés tagjai ugyancsak döntöttek az MTA választott elnökségi tagjainak személyéről. Az Akadémia legfőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amelynek tagjait a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők alkotják. Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete. Az MTA Elnökségét az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő, továbbá a Közgyűlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja. Utóbbi három tag közül egy-egy képviseli a matematikát és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a társadalomtudományokat.

A Közgyűlés élettudományi elnökségi taggá 61,4 Tulassay Tivadart, társadalomtudományi elnökségi taggá 59,7 százalékkal Szabó Miklóst, természettudományi elnökségi taggá pedig 53,6 százalékkal Bokor Józsefet választotta.

Az MTA Közgyűlése a tudományos osztályok jelölései alapján az Akadémia Doktori Tanácsának tagjává választotta S. Varga Pált, az MTA levelező tagját, Zsoldos Attilát, az MTA levelező tagját, Rónyai Lajost, az MTA rendes tagját, Varga Jánost, az MTA rendes tagját, Kovács L. Gábort, az MTA rendes tagját, Roósz Andrást, az MTA rendes tagját, Hudecz Ferencet, az MTA levelező tagját, Papp Lászlót, az MTA rendes tagját, Zalai Ernőt, az MTA rendes tagját, Pósfai Mihályt, az MTA levelező tagját, Domokos Pétert, az MTA levelező tagját, valamint Gósy Máriát, a nyelvtudomány doktorát, Czigler Istvánt, az MTA doktorát, Molnár Lajost, az MTA doktorát, Palkovics Lászlót, az MTA doktorát, Rácz Károlyt, az MTA doktorát, valamint Kollár Istvánt, az MTA doktorát. Ugyancsak a Doktori Tanács tagja lett Homonnay Zoltán, az MTA doktora, Haracska Lajos, az MTA doktora, Kiss György, az MTA doktora, Dövényi Zoltán, az MTA doktora, valamint Kürti Jenő, az MTA doktora.

A Közgyűlés a tudományos osztályok jelölései alapján a Doktori Tanács póttagjának választotta Tolcsvai Nagy Gábort, az MTA levelező tagját, Kelemen Jánost, az MTA levelező tagját, Pyber Lászlót, az MTA levelező tagját, Csáki Csabát, az MTA rendes tagját, Dóczi Tamás Pétert, az MTA rendes tagját, Czigány Tibort, az MTA levelező tagját, Huszthy Pétert, az MTA levelező tagját, Vida Gábort, az MTA rendes tagját, Pálné Kovács Ilonát, az MTA levelező tagját, Demény Attilát, az MTA levelező tagját és Rácz Zoltánt, az MTA rendes tagját. Az MTA 185. közgyűlésén ugyancsak a Doktori Tanács póttagjává választották Szilágyi Mártont, az MTA doktorát, Pálffy Gézát, az MTA doktorát, Gyárfás Andrást, a matematikai tudomány doktorát, Popp Józsefet, az MTA doktorát, Csiba Lászlót, az MTA doktorát, Imre Sándort, az MTA doktorát, Horváth Dezsőt, az MTA doktorát, Varga Zoltán Sándort, a biológiai tudomány doktorát, Nováky Erzsébetet, a közgazdaságtudomány doktorát, Haszpra Lászlót, az MTA doktorát, valamint Dombrádi Zsoltot, az MTA doktorát.

Az MTA Közgyűlése a jelölőbizottság javaslata alapján Ádám Józsefet, az MTA rendes tagját, Hudecz Ferencet, az MTA levelező tagját, Imre Lászlót, az MTA rendes tagját, Kurutzné Kovács Mártát, az MTA rendes tagját, Náray-Szabó Gábort, az MTA rendes tagját, Perczel Andrást, az MTA levelező tagját, Sótonyi Pétert, az MTA rendes tagját az MTA Felügyelő Testületének tagjául választotta. A Felügyelő Testület feladata az akadémiai gazdálkodás szabályszerűségének és ésszerűségének ellenőrzése, az Akadémia éves költségvetési irányelveinek, az éves költségvetési beszámolónak a vizsgálata.

Az MTA 185. közgyűlése a jelölőbizottság javaslata alapján a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság elnökévé választotta Solymosi Lászlót, az MTA levelező tagját. A tudományos osztályok jelölései alapján a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság tagjaivá választotta Nyomárkay Istvánt, az MTA rendes tagját, Frank Tibort, az MTA levelező tagját, Szűcs Andrást, az MTA rendes tagját, Mézes Miklóst, az MTA levelező tagját, Oláh Editet, az MTA rendes tagját, Páczelt Istvánt, az MTA rendes tagját, Hudecz Ferencet, az MTA levelező tagját, Borhidi Attilát, az MTA rendes tagját, Zalai Ernőt, az MTA rendes tagját, Bozó Lászlót, az MTA rendes tagját, Lovas Rezsőt, az MTA rendes tagját. A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az Akadémia és intézményei kiadói politikájának összehangolása, valamint a könyv- és folyóirat-kiadás támogatására elkülönített költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás.

A Közgyűlés a tudományos osztályok jelölései alapján az MTA Tudományetikai Bizottságának tagjává választotta Somfai Lászlót, az MTA rendes tagját, Galavics Gézát, az MTA levelező tagját, Füredi Zoltánt, az MTA rendes tagját, Nagy Bélát, az MTA rendes tagját, Mandl Józsefet, az MTA rendes tagját, Keviczky Lászlót, az MTA rendes tagját, Zrínyi Miklóst, az MTA rendes tagját, Erdei Annát, az MTA rendes tagját, Lamm Vandát, az MTA rendes tagját, Árkai Pétert, az MTA rendes tagját, Lévai Pétert, az MTA levelező tagját. Ugyancsak az MTA Tudományetikai Bizottságának tagjává választották Hoffmann Istvánt, az MTA doktorát, Kövér Györgyöt, az MTA doktorát, Kérchy Lászlót, a matematikai tudomány doktorát, Rajkai Kálmánt, az MTA doktorát, Karlinger Kingát, az orvostudomány kandidátusát, Tánczos Lászlónét, az MTA doktorát, Kiss Évát, az MTA doktorát, Barta Zoltánt, az MTA doktorát, Finszter Gézát, az MTA doktorát, Hably Lillát, az MTA doktorát, valamint Groma Istvánt, az MTA doktorát. A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében tudományetikai elvi kérdésekben foglaljon állást.

A Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlése a jelölőbizottság javaslata alapján Bod Péter Ákost, a közgazdaságtudomány kandidátusát, Fülöp Zsoltot, az MTA doktorát, Korinek Lászlót, az MTA rendes tagját (osztályelnök-helyettesi mandátuma lejártával), Marton Áront, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ Igazgatóját, Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség elnökét, Solti Lászlót, az MTA rendes tagját (osztályelnöki mandátuma lejártával), valamint Vigh Lászlót, az MTA rendes tagját az MTA Vagyonkezelő Testületének tagjául választotta. A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elősegítése.