Kormányrendelet a várólistákról, egynapos sebészetről

A 2015. június 1-jén hatályba lépő 124/2015. (V. 26.) Kormányrendelet.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 27. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában meg kell határozni azt a maximális teljesítmény mennyiséget, melyet a szolgáltatók a 2013. november 1. és 2014. október 31. közötti időszakban elszámolt teljesítményükből az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet szerinti teljesítményként számolhattak volna el. Ezen teljesítménymennyiség 43 százaléka képezi az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző egyes egészségügyi szolgáltatók esetében az egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó, tárgyévi, 12 havi TVK-t.”

(2) A Kr. 27. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében a (2a) bekezdés szerinti TVK mennyiségét az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában a (3a) bekezdés szerinti TVK tartalmazza.”

2. § (1) A Kr. 28. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1b) Ha a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítménye – ide nem értve a 27. § (2a) bekezdése szerint meghatározott TVK mennyiség tárgyhónapra vonatkozó mértékét meghaladó egynapos sebészeti ellátásként elszámolt, valamint a 27. § (7) bekezdése szerinti teljesítményt – meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítményt, az OEP legfeljebb 4 százalék többletteljesítményt az alapdíj 25 százalékával számol el.”

(2) A Kr. 28. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményének a 27. § (2a) bekezdése szerint meghatározott TVK mennyiség tárgyhónapra vonatkozó mértékét meg nem haladó mennyiségét az OEP az alapdíj és az (1b) bekezdés alapján meghatározható, szolgáltatói átlagos egy súlyszámra jutó súlyszám-díj különbségével számolja el.

(1d) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményének az (1c) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény feletti részét az OEP az alapdíj 100 százalékával számolja el.”

3. § A Kr. a „Járóbeteg-szakellátás finanszírozása” alcímet megelőzően a következő 28/C. §-sal egészül ki:

„28/C. § (1) Az 5. számú mellékletben „várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete” soron szereplő előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályokat a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az előirányzat terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett – a 14. számú mellékletben szereplő Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett – ellátásokra az alapdíj 110%-ának és az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a 28. § (1) bekezdése szerinti tárgyhavi teljesítmény számításában.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a 2015. április 1-jén már a szolgáltató várólistáján nyilvántartott beteg részére végzett ellátás esetén az OEP által megállapított keretösszeg mértékéig lehet alkalmazni, figyelembe véve a 29/B. § (3) bekezdése szerint megállapított elkülönített többletkereteket.

(4) A (2) bekezdésben foglaltakat a 2015. április 1-jén még más szolgáltató várólistáján nyilvántartott, a várólista csökkentési programba bevont, átirányítással más szolgáltató várólistájára áthelyezett és az átirányítás szerinti szolgáltató által ellátott beteg részére végzett ellátás esetén az előirányzaton belül erre a célra országos szinten meghatározott keretösszeg mértékéig lehet alkalmazni, figyelembe véve az átadó szolgáltatónként a várólista csökkentési cél eléréséhez szükséges többlet ellátási igényt.

(5) Az intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél az aktív ellátást követően a normatív ápolási idő leteltétől kezdődően számolható el a finanszírozási napi díj.

(6) A 40. § (12) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a teljesített ápolási nap számítása során a (2) bekezdés szerinti ellátások ápolási napját nem kell beszámítani.

(7) A (2)–(6) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha a szolgáltató a 2013. november 1. és 2014. október 31. közötti időszakban a várólista csökkentéssel érintett várólistáihoz tartozó ellátásainak 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt súlyszámösszegét a 2014. november 1. és 2015. október 31. közötti időszakban is teljesítette.

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a (2) bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét a finanszírozási év lezárását követően a következő finanszírozási évben elszámolható finanszírozási összegből az OEP utólagosan visszavonja.”

4. § A Kr. a következő 29/B. §-sal egészül ki:

„29/B. § (1) Az 5. számú mellékletben „várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete” soron szereplő előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál a járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályokat a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére a 28/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti esetekre, az előirányzat terhére, a kapcsolódó járóbeteg-szakellátásban a beavatkozást megelőzően kivizsgálási céllal végzett ellátásokra – ide nem értve az 5. számú mellékletben meghatározott „Laboratóriumi ellátás” előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat – elkülönített többletkeretet kell biztosítani, melyet a 6/A. és a 14. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.

(3) Az elkülönített többletkeret mértéke a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében felsorolt

a) „001”, „009”, „011” és „012” azonosítójú várólisták esetén tervezett ellátásoknál 3000 pont/eset,

b) „006”, „020”, „021”, „022”, „023” és „025” azonosítójú várólisták esetén tervezett ellátásoknál 10 000 pont/eset.

(4) Az elkülönített többletkeret attól az időponttól kezdődően áll a szolgáltató rendelkezésére, ahogy a beteg az érintett szolgáltatónál a várólista típusának megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező szakrendelésen első alkalommal kivizsgálásra megjelent.

(5) Az esetenként járó többlet a szolgáltató szintjén a várólista csökkentési program végéig összegezhető és halmozható.

(6) Az elkülönített többletkeret kizárólag a tervezett ellátás szolgáltatója részére biztosítható, kivéve a (7) bekezdés szerinti beavatkozásokat.

(7) A 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokat akkor lehet az elkülönített többletkeret terhére finanszírozni, ha az ellátásra a beutalót a (4) bekezdés szerinti szakrendelés állította ki úgy, hogy annak értéke levonásra kerül a beutaló intézet tárgyidőszaki összegzett és halmozott többletkeretéből, valamint az így végzett teljesítményt nem kell figyelembe venni a CT, MRI szolgáltató 27. § (2) bekezdése szerint meghatározott tárgyidőszaki TVK elszámolásában.

(8) Az adott elszámolási hónapban a (3)–(7) bekezdés szerinti számítással rendelkezésre álló elkülönített többletkeretet meghaladó beavatkozások teljesítményét figyelembe kell venni a 27. § (2) bekezdése szerint meghatározott tárgyidőszaki TVK elszámolásában úgy, hogy a (7) bekezdés szerinti vizsgálat teljesítményét kell elsőként az elkülönített többletkeret terhére elszámolni.”

5. § A Kr. a következő 32/A. §-sal egészül ki:

„32/A. § (1) A rosszindulatú daganatos kórkép klinikai gyanúja esetén a CT, MRI egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató a beutaló kiállításának napjától számított 14 napon belül a szükséges képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat köteles elvégezni.

(2) Az OEP folyamatosan ellenőrzi az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését, melynek eredményéről és a szükséges intézkedésekről a beutaló kiállítóját tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén, ha a vizsgálat alapján a rosszindulatú daganatos megbetegedés igazolódik, akkor az egészségügyi szolgáltató a vizsgálatnak az R.-ben meghatározott vizsgálati kódja mellett a 99930 kiegészítő kódot is jelentheti, mely TVK-mentesen kerül elszámolásra.

(4) Ha az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget és helyette más, az

OEP által meghatározott, nem a biztosított ellátására területileg kötelezett szolgáltató végzi el a vizsgálatot, akkor a vizsgálatot elvégző szolgáltatóval az OEP a (3) bekezdés szerint számol el az ellátásra kötelezett szolgáltató TVK-jának terhére.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha a biztosított vonatkozásában a területileg ellátásra kötelezett szolgáltató egyértelműen megállapítható.”

6. § A Kr. 40. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A szolgáltató a 14. számú melléklet szerinti adatlap 1–20. pontjának kitöltésével köteles a 37. § (7) bekezdése szerint jelentést küldeni az osztályra felvett betegek közül azokról, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem fejeződött be.”

7. § A Kr. a következő 43/B. §-sal egészül ki:

„43/B. § (1) Az 5. számú mellékletben a „várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete” soron szereplő előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásánál az R. 1. számú mellékletében szereplő – tételes elszámolás alá eső – egyszer használatos eszközök és implantátumok adatszolgáltatási és elszámolási szabályait a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére a 28/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti esetek ellátásához alkalmazott, az előirányzat terhére elszámolható, kapcsolódó speciális finanszírozású eszközöket nem kell figyelembe venni a 43. § (3) bekezdése szerinti keretösszeg felhasználásában. Az előirányzat terhére elszámolható speciális finanszírozású eszközöket az elszámoláshoz a 17. számú melléklet szerinti jelentés Térítési kategória mezőjében megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.”

8. § A Kr.

a) 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 10. Térítési kategória pontja a „0 = élsportoló speciális ellátása” sort követően az „X = várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, utólagos elszámolással” sorral,

b) 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 4. Térítési kategória pontja a „0. élsportoló speciális ellátása” sort követően az „X. várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, utólagos elszámolással” sorral egészül ki.

9. § Hatályát veszti a Kr. 40. § (5) bekezdése.

10. § Ez a rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba.

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság várja a megvalósulással összefüggő tapasztalatokat!